Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/15.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 15 html  14.33KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 15

Alles is in God Eenheid en jullie trillen mee in Hem en Ik, JEZUS CHRISTUS, Zijn Liefde, ben midden onder jullie. Ik was vanaf het begin van jullie bijeenkomst erbij, ja, Ik ben steeds bij jullie, aan jullie zijde. Ik ga met je mee op je wegen, tot zij de Mijne zijn, tot je menselijk zijn samensmelt met je ziel en Ik door jullie kan werken, door jullie ben...

Want, voordat Ik verschijn (als voorzegd) in alle macht en heerlijkheid en voor jullie geestelijk zichtbaar, ga Ik door de Mijnen, om de slapenden op deze planeet op te wekken.. Jullie hebben je hand in de Mijne gelegd en zo wandelen jullie met Mij op het pad naar het liefdes-licht.

Jullie gesprekken waren werkelijk diepgaand en veelomvattend. Ik wil jullie verder leiden , boven je menselijk denken uit naar een geestelijk weten, dat je uit de Goddelijke Wijsheid schept, wanneer jullie slechts bereid zijn en je steeds weer moeite geeft om de opgaven, die Ik jullie schenk, naar beste kunnen uit te voeren. Alleen zo kan Ik jullie leiden in de diepe lagen van de belevingen in je ziel, ja, alleen zo kan Ik jullie de geestelijke sferen ontsluiten en alleen zo verruimen jullie je bewustzijn. De sleutel tot een groter bewustzijn is de Liefde.

Alleen door de Liefde komen jullie boven je zware, menselijke lichaam uit tot hoger weten, dat stamt uit de Wijsheid. Dat is nl. beleefd en doorleefd weten. Alleen zo ontsluit zich aan je de eerstvolgende, hogere Lichtsfeer, die jullie thans vaker aanvoelen, maar nog niet kunnen zien.

Ik ga nu in op jullie gespreksthema over Natuurgeesten, de Geesten van aarde, water, lucht en vuur. Waarlijk, alles is vol leven, en alles wil met jullie liefdevol samen leven. Alles wil zich aan jullie kenbaar maken en in jullie omgeving heerst een scheppingvolle spanning, vol verwachting. Wanneer, O Goddelijk Kind, ben jij bereid om met ons samen te werken, samen met ons in de geestelijke nivo’s binnen te wandelen, teneinde in de materiele wereld van mineralen, planten, en het dierenrijk dienend mee te helpen?

De natuurgeesten kunnen slechts op beperkte schaal ingrijpen in de materie. Hoe vaak hebben zij zich om hulp tot de mensen gewend? Doch deze zijn doof en blind geworden voor deze wereld van de natuurgeesten. Vandaar dat er thans zoveel vreugde opstijgt vanuit jullie omgeving. Immers ze zien het opvlammende liefdeslicht in jullie en ze weten: Daar is een Kind van de Allerhoogste, dat ontwakend over de aarde wandelt. De natuurwezens wachten daarop, dat zij samen met jullie aan de herschepping en verandering van de oude Aarde in een Nieuwe actief kunnen worden. Doch daarover een andere keer meer, want het Rijk van deze natuurwezens willen we later diepgaand onderzoeken, opdat jullie ook al deze wezens leren kennen en er liefde van jullie naar hen stroomt, totdat jullie hun werken en weven leren kennen en leert om met hen samen te werken.

Voorwaarde is, Mijn vrienden, dat jullie liefde ontwikkelen voor het mineraalrijk, zoals al gebeurt, maar Ik vraag jullie om verdere verdieping hiervan, voor de planten, waarbij jullie je in deze liefde moeite geven, om je liefde gelijkelijk aan alle planten te schenken of het nu gaat om een grashalmpje aan de rand van de weg of om een prachtige boom, die je veel appels schenkt.

Het gras dient je even goed als de boom. De bloesem geeft je vreugde of deze geurt en prachtig is zoals bij een roos of een lelie, of de bloesem, die heel klein en minder oogt, als die van een viooltje of een vergeet-me-nietje. Uit alle planten stroomt de oproep:

O, Goddelijk kind, vergeet ons niet! Schenk ons je liefde en help mee om ook ons om te vormen tot de volgende graad van Zijn door de liefde, die je aan ons schenkt.

Wel, verdiep ook hierin je liefdeshouding en ga na hoe je nog onderscheid maakt in liefde tussen de verschillende planten. Door deze verschillen in liefde te onderkennen kun je jezelf beter leren kennen, immers, ook de planten zijn jullie gegeven voor eigen zelfkennis. Zoals je weet is zelfkennis de eerste stap op de innerlijke weg naar verbetering. Hoe vaak zijn deze woorden al niet uitgesproken en ze hebben nog steeds hun bestaansrecht. Wanneer jullie een roos meer beminnen, als het onschijnbare ganzenbloempje onder je voeten, dan mag je je afvragen of jij niet opziet naar hen, die iets voorstellen in deze wereld, of omgekeerd, dat je jezelf als een roos beschouwt in de tuin van de Vader en zo ja, vraag je dan af waarom je absoluut geen paardebloempje wilt zijn!

Waarom niet, waarom niet een grashalm? Waarom niet een paardebloem? Stel je die vraag! Dit was nog een korte terugblik op de relatie met het plantenrijk. Nu wandelen we samen naar het Rijk van de dieren: Er zijn zoveel soorten in de dierenwereld en bij iedere soort is jullie een nieuwe kans gegeven om jezelf te leren kennen. Ieder dier, dat je op je levensweg tegenkomt, laat je iets van jezelf zien: De distel op de weg, je eigen bokkigheid uitbeeldt. De vogel, die tegen het glas vliegt, die tegen de materie aanrent...en geschokt voor een ogenblik op de grond ligt...tot hij weer opkrabbelt en wegvliegt, is een symbool. De kat, die omhoog klimt tot bij het nest van de vogels, naderbij sluipt..., doet de vraag bij jou opkomen, wat jij uit de geborgenheid wilt rukken? Waar vindt bij jou nog dat loeren en dat besluipen plaats? Waar bij jou nog het roofdier-achtige? Of zijn jullie misschien als angstige-vogeltjes, die zich wegdrukken in het nest en angst hebben voor de aanval?

Jullie spraken over vegetarische voeding. Er zullen nog zolang roofdieren jullie wegen kruisen en dieren voor je ogen doden, zolang jullie je nog voedt met dierlijk voedsel, ook al is het nog heel zelden. Maar Ik wil hier bevestigen, wat in de gemeenschap is besproken: Wandel samen met Mij en het roofdier-achtige in je, aangekweekt door incarnaties, ook aangeleerd in dit leven, zal langzamerhand bij het voortschrijden op het liefdespad afnemen, zonder dat je fanatiek tegen bepaalde behoefte van je mens-zijn moet strijden.

Leg, zo vraag Ik jullie, je ontwikkeling steeds in Mijn handen! Doe moeite, maar doe jezelf geen geweld aan, dwing jezelf niet! Stel je het leed van de dieren voor, dat door je gedrag als mensen op aarde ontstaat, maar wanneer af en toe je mens nog naar dierlijk voeding verlangt, dan geef hier aan toe, zij het ook niet volledig, maar tot dat deze behoefte is vervuld.

Met het voortschrijden in de liefdesscholing zal ook je voeding stap voor stap veranderen. Dit voedingspatroon is niet aan een tijd gekoppeld. Ook als je de scholing helemaal doorlopen hebt, is deze je een geleide, zolang je over de aarde wandelt. Ik ben dan in het Woord levend in je en leid je steeds weer naar de menselijke zwakheden en dat, wat je hier leert, zal je begeleiden en zal je steeds weer tot hulp en steun zijn.

Niets dient via dwang te gebeuren, Mijn geliefde broeders en zusters, want dwang bevat geen liefde en alleen vanuit liefde dien je jezelf te veranderen. De liefde, die in het mineraalrijk stroomt, veranderet in deze de trilling, heft haar op een hoger plan. De liefde, die in het plantenrijk stroomt, laat je vroeger of later dankbaar datgene ontvangen, dat het jullie vrijwillig aan vruchten schenkt. De liefde voor de dieren bevrijdt jullie van het verlangen naar dierlijk voedsel voor je mens en alleen deze liefde is ware bevrijding, al het andere is schijn en dwang, en breekt vroeg of laat met des te meer geweld weer door.

De liefde voor mensen zal jullie op je eigen fouten en zwaktes wijzen, omdat jullie in de anderen op de eerste plaats je eigen negatieve kant ziet, dit aanpakt en omvormt en je naaste in het licht van de liefde als broeder cq. Zuster ziet, mag deze vanuit menselijk oogpunt nog zo negatief handelen. Ik herhaal, jullie kijken dan door dit menselijke heen in zijn ziel, en begrijpen zo, waarom hij zo en niet anders kan handelen.

Terug naar het dierenrijk. Hier hebben jullie leren zien, dat er dieren zijn, die tegen jullie ingaan, omdat ze jullie ellende of schade brengen. Jullie hadden het over stekende muggen, wespen en andere dieren. Toch zijn jullie in je beleving inmiddels zover gekomen, Mijn vrienden, dat de spin in de hoek van je kamer niet langer meer stoort. Integendeel, jullie zien deze inmiddels als je vriend. Slechts als je je de dierenwereld voorstelt als de wereld van je vrienden voorstelt en jullie je mettertijd in deze voorstelling inleven, zullen jullie de liefde voor alle dieren in je opwekken, ook voor dieren, die jullie rotzakken noemen, want je leert juist in deze dieren, die je weg kruisen, je eigen zwakheden kennen. Alles is in deze zin een spiegel voor je, alles in de hele schepping!

De wereld van de dieren heeft zich in waarheid vrijwillig opgeofferd voor de mensen. De dieren vormen in hun eigen een collectieve-ziel. Deze collectieve-ziel heeft eens in de toenmalig reine-hemelen besloten de gevallen geestkinderen hier op deze aarde te dienen. Want het is deze geest van liefde, die in de hele schepping werkzaam is en deze geest van liefde heerst ook in de diercollectieven, die uit de geestsferen zich in deze aardsfeer begaven, al naar gelang ontwikkelingsmogelijkheid, d.w.z. volgens jullie evolutie-theorie. Waarbij de theorie niet klopt, die beweert, dat alle diersoorten door natuurlijke selectie van de kleinste eencellige soorten afstammen, maar van de voortschrijdende mogelijkheid hier op aarde te zijn, straalde de eeuwige Scheppergeest met Zijn liefde in de bereidwillige diersoorten. Derhalve zal nimmer de missing-link tussen apen en mensen gevonden worden, want de mens heeft zich niet uit deze eencellige wezentjes ontwikkeld, en ook niet de andere diersoorten. De geestelijke-impuls kwam van God, de Schepper, de Liefde, die Ik ben, en deze impuls heeft de verdere ontwikkeling gestuurd, heeft nieuwe diersoorten in het leven geroepen.

Daarbij kwam bovendien de Scheppingskracht van de gevallen, voormalige lichtwezens. Zoals ik jullie reeds verhelderde, hebben deze wezens hun negatieve straalkracht in de zich ontwikkelende dieren gelegd en de zuiver-geestelijke straling door hun negatieve straling veranderd. Derhalve zijn jullie allen opgeroepen om deze verandering thans ongedaan te maken door liefde in de dierwereld te stralen, opdat op de nieuwe-aarde ook vrede binnen het dierrijk heerst en waarlijk de leeuw naast het lam ligt, de kat naast het vogeltje. Reeds nu kunnen jullie meewerken aan dit wonderbaarlijk werk van de geestelijke omvorming. Reeds nu kan jullie instralende liefde in het dierrijk alles naar het lichtvolle veranderen wat nu nog nood en leed onder de dieren veroorzaakt. Het is zaak, Mijn vrienden, om de geestelijke-trilling stap voor stap op hoger plan te heffen, de trilling in het materiele vlak en dusdoende het materiele om te bouwen naar het geestelijke.

De materie is de laagst trillende energievorm. Jullie zijn in staat om door je liefdekracht deze energie te verhogen en naarmate jullie meer bereid zijn liefdestraling in je op te nemen, des te meer stroomt jullie goddelijke energie in jullie zielekelk toe. Deze zielekelk dient echter eerst gereinigd te worden van menselijke-ongerechtigdheden, opdat deze dan met reine liefdekracht gevuld kan worden. Het leegmaken gebeurt door het ontdekken en inzien van de eigen fouten en zwakten en het opruimen van deze en het rijkelijke vullen van je schone zielekelk wordt door God vervuld, en jullie leggen je liefde mee in dat proces. Vervolgens schrijden jullie verder in een leven, dat zo rijk is aan geschenken, dat jullie het huidige leven, uit die terugblik later, als troebel en donker schijnt.

Dus verheugen jullie je, Mijn geliefden, en wandelt binnen in het dierrijk, bewust van jullie kracht, die jullie in je dragen, om de dieren te steunen en lief te hebben en zo jullie willen, alles is geheel vrijwillig, kies een bepaald dier als je vriend, zij het dat dit in je omgeving leeft of niet, een dier, dat je nu ineens invalt, dat is je vriend. Aan dit vriend-dier dat je zoeven is ingevallen, mag je denken met extra grote liefde in de komende 2 weken. Tracht diens wezen geheel na te voelen en ga vervolgens na, wat je in dit dier doet herinneren aan jouw eigen eigenschappen, waar overeenkomsten liggen met jezelf en bouw zo langzaam een innige verbinding op met dat dier, dat nu levendig op je netvlies staat. Ik begeleid jullie ook daarbij, als altijd.

Mijn liefde en Mijn vrede stromen jullie toe en ook aan allen, die samen met jullie deze weg van innerlijke groei vanuit liefde gaan, wereldwijd, ongeacht of ze zich Christenen of andersdenkenden noemen. Van belang is alleen de geleefde liefde.

In deze liefde zijn zij met Mij, de Liefde, een en wandelen gemeenschappelijk met Mij. Dus voel je allen Een met deze en bouwt eventuele muren, grenzen, vooroordelen, mettertijd af Er is slechts Een-familie, de familie van en voor God, van de Vader, die voor jullie ook Moeder is. Wij allen zijn Zijn kinderen. Zijn zegen stroomt jullie toe, deze roept jullie naar Huis.

Amen

 

 

MORGENGEBED

Voor ik me in de wereld begeef,

Verhef ik, O Vader, mijn gedachten tot jou,

Ik dank je voor de rustige nacht,

Dank je, want blijmoedig ben ik ontwaakt.

De zon straalt goud naar de natuur,

Die zich veelkleurig tooit in woud en veld,

De berken trillen in de morgenwind,

Een eekhoorn springt van tak naar tak,

En in de donkere vurentop daar boven

Bezingt een merel de vroege morgen,

Daar waarschuwt hij schril en met gesnirp,

Een kat sluipt door het gras slechts weinige meters

Verwijderd van het kroost.

Doch de vogel was op zijn hoede,

In duikvlucht stort hij naar beneden,

Scheldt, schud heftig met zijn verendos,

Doch het gevaar is allang geweken,

De vijand heeft zich al afgewend.

Vader, aldus wil ik verbonden zijn

Buiten met de zonneschijn,

Met vogel, kat, bomen en wind,

Daar allen jouw uitdrukking zijn,

Met de levensstroom, die in allen is,

Welke ook in mij voorhanden is,

Zo bid ik voor deze dak om Jouw zegen

Voor al je kinderen, op verscheidene wegen,

En dank voor je barmhartigheid,

Die ons allen terugvoert in de Eeuwigheid.

Amen