Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/08.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 08 html  16.34KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 8

Ik, jullie vriend en broeder, JEZUS CHRISTUS, ben midden onder jullie en was ook bij jullie gesprekken. Vaak zullen Wij, Ik en de Engelen, die jullie leiden, jullie gewoon bij de hand nemen en je uit het mensenkleed trekken, terug in het eeuwige Vaderland, waardoor je weer het wonderlijke Liefdesgebeuren van de Al-ene Scheppergeest begrijpt. Buiten Hem is er niets. Alles is in Hem, één Eenheid, één Liefde!

De Aarde is een zwakke afspiegeling van het goddelijke-thuisland , waaruit je eens allemaal vandaan bent gekomen. Op de zuiver-geestelijke planeten, die zich om Mijn oercentraal-gesternte groeperen, zijn scheppingswerelden, die rijk aan mineralen, planten en dieren zijn, met een veelvoud aan schoonheid. Alles heeft genegenheid voor het Eeuwige.

Als je als rein geestwezen door de gebieden wandelt, dan buigt in liefde elke plant zich voor je en jij omarmt ze geestelijk, want liefde stroomt uit jullie en tilt dit plantenkind omhoog, het licht van de zon tegemoet, want in het eeuwige-thuisland ontwikkelt zich alles naar het ene doel toe: een Kind van God te worden!

Mineralen ontwikkelen zich tot planten, die overgaan in het dierenrijk, om te evolueren tot een natuurwezen, dat verder werkt aan haar volkomenheid. Op een bepaald tijdstip word deze door een Duaalpaar, naar goddelijke wetmatigheid, door instraling aangetrokken en als toekomstig kind van God ontvangen en aan de Eeuwige Vader getoond om de zegen te krijgen voor een relatie met zijn ouders.

Liefde stroomt door en in alle rijken. Zo hoort het mineraalrijk tot het rijk van de Orde. Het plantenrijk aan de goddelijke Wil, het dierenrijk aan de goddelijke Wijsheid en de natuurwezens horen bij de goddelijke Ernst. Dit zijn de lagen en hoedanigheden van de Alvader.

Deze hoedanigheden zullen in het kind van God door Geduld, Liefde en Barmhartigheid nog verder volkomen worden. De grondstraling van deze eigenschappen van God worden door de zuiver-geestelijke Zonen en Dochters van de eeuwig heilige Vader-Moeder-Geest aan het mineraal-, planten-, dieren- en het rijk van natuurwezens doorgegeven.

Zoals hier op aarde, komen er op de geestelijke planeten ook zachglooiende heuvels en dalen voor. De ene planeet heeft gebergten, de andere is vlak. Veelvuldige levensvormen ... de schepping kent geen grenzen. Het reine Wezen, dat over deze reine-planeten zweeft of schrijdt - ruimte en tijd bestaat daar namelijk niet - geeft zich in liefde over aan het mineraalrijk. Dit is niet zoals op aarde vaste materie, maar het is met edelstenen, zoals saphier, smaragd, bergkristal te vergelijken. Ze weerspiegelen niet alleen het licht van de liefde, die door het Geestwezen van het mineraalrijk geschonken wordt, maar ze geven ook vanuit zichzelf licht. Het licht straalt uit diepe dankbaarheid uit alle facetten terug.

De planten, die zich voor ieder geestwezen buigen, verlangen naar vervolmaking. Door de liefde, die hun geschonken wordt, kunnen ze omhoog streven naar het oerlicht. In het verwelken geeft de plant zich over aan het dier, b.v. een bloem in haar volle pracht aan een vlinder, die, nu niet meer gebonden aan het geestelijk oergesteente, omhoog vliegt en enkel het verlangen heeft om zich te ontwikkelen, steeds meer liefde op te nemen, om aan het einde van deze ontwikkelingsweg geheel liefde te Zijn.

Zo worden de goddelijke eigenschappen in het mineraal, de plant en in het dier vervolmaakt. De reine wezens van de lichte hemel, helpen in volle liefde en vreugde aan het ontwikkelingsproces mee. Daar er geen tijd bestaat, zien ze de ontwikkelingsgang al vooruit en weten: eens zal deze bloeiende bloemenzee overgaan in het dier, dat vrede en liefde in zich draagt, die van de lichtwezens leert, zich door hun laat beleren, om zich in het goddelijke Willen te vervolmaken. Zodat zijn vrijheid, die hem gegeven is, benut wordt, om de eigenschappen van de goddelijke Wil te gaan leren en zich hiervoor te buigen en erin te rusten. Het leert zich in Wijsheid ongebonden te bewegen en kan door de Schepping zweven. Natuurwezens omgeven deze dierenrijken: Feeën, elfen, dwergen. Alles straalt in een wonderlijke liefdes-eenheid, van het wordende, de zich vervolmakende schepping. Steeds opnieuw, want de schepping van de Vader is onbegrensd, en jullie allen zijn onlosmakelijk verbonden in dit scheppingsproces. Ook jullie kunnen mee vormen en mee scheppen, want alles heeft God ook in jullie handen gelegd.

Enkel de goddelijke Wet van dienende Liefde behoort door de zonen en dochters van de reine Hemel in acht te worden genomen. Dit betekent, de vrije wil in de Wil van God te leggen. Het niet respecteren van deze wet leidde tot de Val . De vrije wil had zich tegen de eeuwige wet gericht en had scheppingen teweeg gebracht, die niet in de goddelijk reine liefdeswet stralen. Door aanhoudend tegenstrijdig handelen hebben geestwezens een deel van de reine planeten terug getransformeerd en daarmee in de diepte gesleurd, waardoor ze zich van de liefde van de Vader verwijderden. Ze hebben de wet van de liefde, dat de een de ander dient, niet gerespecteerd en zich boven de schepping gesteld en zijn niet meer in die eenheid.

Gedurende een oneindig tijdspanne, die nauwelijks uit te beelden is, heeft zich dit materiele heelal gevormd. God zag zijn kinderen, eens reine Geestwezens, midden in de gloeiende rotsmassa’s van de zich langzaam vormende werelden en uit zijn liefde stroomde medelijden, erbarmen.

God sprak: ‘”Het zal Licht worden voor mijn kinderen, die gevallen zijn’”. Het werd Licht en het water kon zich van de aarde scheiden! Planten konden groeien en dieren ontwikkelden zich! In die tijd daarna gingen natuurwezens vrijwillig naar de materiediepte, om de dieren en de planten te dienen. De eeuwige Scheppergeest liet in deze schepping Zijn liefde stromen, waardoor Hij Zijn kinderen van hieruit kon roepen. Zo roept God jullie o.a. vanuit de rotsgesteenten, Hij roept jullie vanuit iedere plant toe: "Zie, hoe de plantenwereld jullie dient, hoe ze zich werkelijke in jullie verdiepen! Ik ben het, Mijn Geest, die indaalt, want er is niets buiten Mij!"

Ook deze Valgebeurtenis met al zijn valwerelden is in Mij, de Eeuwige Geest, maar Mijn Liefde, die door al Mijn kinderen riep, werd niet gehoord. Getracht werd om deze liefde te verstikken. In jullie sprookjes en sagen hebben jullie nog een vermoeden van dit weten van je voorvaderen. Zij hoorden nog Mijn roep uit de rotsgesteenten, ze ontvingen nog Mijn liefde, die hun middels de planten toestroomde. Ze zagen de dieren nog als hun ware vrienden. Pas later begonnen ze deze te doden. Na de eerste moord op aarde vloeide het bloed van het onschuldige schepsel. Doch steeds weer kwamen er lichtwezens, die Mijn roep horen, die ook al de natuurwezens horen en zien, die hun oren niet sluiten voor de klagende geluiden, wat de mens deze oude moeder Aarde allemaal heeft aangedaan.

Gedurende de scholing waarin Ik jullie leid, wil Ik graag jullie innerlijk ontsluiten, waardoor je weer helderhorend, heldervoelend, helderziend wordt, geestelijke zintuigen, die in ieder van jullie latent aanwezig zijn en op hun ontwikkeling wachten.

Waarlijk, het intellect probeert, de liefde te blokkeren en desondanks komt ze de mens nader. Hoe meer de mens probeert, met het intellect alles te verklaren, des te meer verstrikt hij zich in de eigen verklaringen, om uiteindelijk te erkennen, dat er slechts een verklaring is:

De Liefde van de scheppingsgeest leeft in iedereen en alles dient elkaar in liefde.

Zoals God Zijn kinderen in de schepping dient, zo behoren ook de kinderen weer te leren dienen en het zal zo weer worden, zoals het eens was. Jullie zijn stappen in de duisternis gegaan, maar nu gaan jullie de omgekeerde weg terug naar het licht. De een is op dit gebied al een paar pasjes verder, de ander op een ander gebied en zo kunnen jullie elkaar wederzijds helpen, elkaar bijstaan.

Waarlijk, jullie liefde dient gelijkelijk stralend naar iedere plant zijn. Jullie dienen geen onderscheid meer maken. Maken jullie toch nog onderscheid, dan helpt deze scholing je en kun je elkaar in zelfkennis helpen.

Mijn geliefde scholieren, Er bestaat geen toeval. Alles, wat om jullie heen gebeurt, heeft zijn oorzaken zoals in het nu genoemde voorbeeld: Planten verkommeren en vergaan, wanneer de mens treurig is, wanneer hij het leed niet langer kan verdragen. Dit voorbeeld dient jullie tot zelfkennis, dat jullie verbonden zijn door de gewaarwordingen met al het zijnde. De treurigheid, die in jullie is, overschaduwt tevens je omgeving. Nu is de vraag: Wil ik dit? Zal werkelijk al het leven om me heen wegsterven, omdat ik een afkeer van het leven heb, vreugdeloos en het strijden moe?

Wat is het leven? Onderzoek deze vraag tot op de bodemt: Leven is Liefde. Wie liefheeft, die vergeeft, zoals Ik aan het kruis heb vergeven. Wie liefheeft, die heeft mededogen met iedereen, die om hun heen zijn, die lijden en die proberen temidden van de pijn te lachen en liefde uit te stralen. Terstond gaat een herademing uit de Schepping door je heen, want zoals je het eeuwige Vaderland mee schept en vorm geeft, zo zijn jullie ook hier in het aardse leven medevormers en medescheppers van je omgeving.

Jullie zijn je de kracht, die in je is, niet bewust, Mijn vertrouwden, daarom leer Ik jullie de weg , tot je innerlijk leven, tot het geestelijk zijn, tot de liefde. Aan het einde van de weg wens Ik Mij toe, broeders, zusters, bewuste zonen en dochters van de eeuwige heilige Vader/Moeder-Geest, die meehelpen om deze aarde in een geestelijke toestand om te vormen. Dat is een hoog doel, maar jullie hebben deze kracht in je.

Zie hoe onder een liefhebbende hand planten gedijen en in vreugde op een bepaalde tijd bloemen dragen, terwijl ze anders in die tijd helemaal niet zouden bloeien, om naar jullie toe de liefde terug te schenken, die de mens hun geeft, zo kunnen jullie ook door liefde je medemens veranderen. Je stapt bv. met een lachend gezicht in de bus, tram, of metro en kijkt je medemensen vriendelijk aan. Zo kunnen vele duistere gedachten opklaren en een vriendelijk lach straalt terug. Al op zo een eenvoudige manier kun je meehelpen, de mensen van je stad te veranderen, hun licht te geven. Jullie kunnen meehelpen de stervende planten in het geestelijke zijn te verheffen. In de loop van de scholing wil Ik jullie daarheen leiden, dat jullie ogen niet langer gesloten blijven voor dit geestelijk gebeuren.

Jullie zien weinig van datgene, dat werkelijk om je heen gebeurt. Je kijkt naar een tulp en zegt: " O ja, ze is mooi!" Je ziet niet haar stralen en oplichten, wanneer liefde van jou naar haar stroomt. Op dat ogenblik is een zeker oplichten om deze tulp en dit oplichten omhult je. Er vindt een energie-uitwisseling tussen de tulp en jouzelf plaats. De levenskracht, die deze bloem in zich draagt, geeft ze in volle vreugde aan jou door, want ze betrekt de kracht direct van het zonlicht. Zoveel kan de plantenwereld je leren, want ook in jullie is de kracht, om direct uit het zonlicht energie op te nemen, jullie hebben echter deze vaardigheid op de weg van evolutie verleerd. Naar dit alles wil Ik jullie terugvoeren. Daarom, Mijn geliefde broeders en zusters, probeer van je verstandsdenken steeds meer in je hartedenken en hartevoelen te komen. Met het verstand kun je liefde niet doorgronden, met het verstand openen zich niet de geestelijke werelden, enkel en alleen met je innerlijk gevoel.

In het begin lijkt het misschien nog op een krampachtig gegeven liefde, als jullie op weg naar het werk bijvoorbeeld de bomen aan de rand van de weg begroet en hun je zegen uit de vaderliefde geeft. Doch hoe vaker jullie deze oefeningen doen, hoe meer jullie je in de wereld van de je omgevende planten verplaatst, des te sterker worden je gevoelens hiervoor en spoedig ontstaat er een telepatische communicatie tussen hen en jijzelf. Op deze manier opent zich stap voor stap een helder-voelen en vervolgens een helder-ziendheid, de geestelijke blik. Het zal weer zo worden, zoals het eens in de reine hemelen was. Zet daarom vreugdevolle stappen naar het licht van de Liefde en wees je bewust van de verantwoording, die je in deze tijd draagt, want niet voor niets zijn jullie juist nu in een aards lichaam!

Wat er zich nog bij je aan menselijke dingen beweegt, langzaam aan treedt het menselijke in de loop van de scholing terug, het geestelijke krijgt het overwicht en jullie verstaan Mij. Je verstaat dan het grote verlangen van de Vader naar Zijn kinderen. Jullie verstaan de pijn van de gekwelde schepselen en het verlangen van de Al-schepper, dat dit alles tot een spoedig einde mag komen. Want alles wat negatief is, is niet in Gods verantwoording, maar enkel en alleen iets van de mens! Zo wordt door mensen datgene, dat negatief is, ook weer veranderd, omdat de mens het zelf moet veranderen, dat is de terugkeer naar de oorsprong, de terugkeer naar de liefde. Liefde is niet begrensd, liefde bindt niet, liefde ver-bindt. Liefde verbindt zich met de steen aan de rand van de weg, met alle stenen, met het gezamelijk mineraalrijk en straalt weer in de oerstraling van de goddelijke Orde. Liefde verbindt zich met het plantenrijk: met bomen, struiken, bloemen, geneeskrachtige planten, de vruchten, die in liefde zich aan jullie geven, planten, die in de oerstraling van de goddelijke Wil bewegen, en deze straling in liefde aan jullie verder geven.

Liefde verbindt zich met ieder dier. De dieren, die elkaar hier in de materie nog leed berokkenen, want de een eet de ander op, moeten ook door jullie veranderd worden. Ook dat behoort tot jullie opgave. Zend liefde in het dierenrijk en een tijger zal gras gaan eten. Het gras vernieuwt zich, het sterft niet. Veel planten vernieuwen zich, ze sterven niet. Wat echter in het aardse vergaat, ontstaat in het geestelijke, niet grofstoffelijk, zoals hier op deze oude Aarde, maar gereinigd. Door jullie liefdevolle voelen, denken en handelen voltrekt zich deze omvorming. Wij helpen jullie daarbij, maar de stappen moeten jullie zelf maken.

Door de verbindende liefde tot de schepping, tot het mineralen-, planten-, en dierenrijk en de natuurwezens, die voor je aardse ogen nog verborgen zijn, staan jullie op het punt om mee te werken aan dat, wat Ik jullie vooruit zei: " Zie, Ik maak alles nieuw, een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde, liefde en vrede zal jullie deel zijn!" Op deze nieuwe Aarde kunnen enkel diegenen leven, die de liefde in de daad omgezet hebben, die bereid zijn allen om vergeving te vragen en iedereen te vergeven, die bereid zijn, weer in Eenheid met de schepping te leven en te werken. De bereidheid daartoe is nu belangrijk, nog niet de volkomenheid. Het hemelrijk steunt jullie, om je bij de terugweg naar huis, naar het Vaderhuis, te helpen.

Geliefde broeders en zusters, zo kunnen jullie als opgaven in de komende dagen nog eens proberen, de verbinding met de plantenwereld te herstellen, tot het deel van de schepping, dat zich schenkt aan de gevallen kinderen, ofschoon jullie danig meespeelden. Bossen gaan door vuur ten onder, grote voeten vertreden de paden, vertreden de bloemen. Door de wintervakanties worden hele landsstreken opgeofferd, nauwelijks een grassprietje groeit daar nog, waar mensen zich vermaken .

Het is de eeuwige scheppingsgeest, die jullie dit voor de voeten legt. Voel in je ziel. Dankbaarheid komt omhoog, wanneer jullie weer opnieuw de volheid van de bloei deze lente mag bekijken, ondanks de oneindige pijn, die de mens de natuur aandeed. Steeds weer schenkt ze zich in overvloedige mate weg, voor de duur van de tijd, dat de mens het voor elkaar kreeg om de groei aanzienlijk te benadelen en daarvoor staan jullie. Pas dan zal de mens beseffen, hoe groot de liefde van de scheppingsgeest is.

In deze tijd, waarin de mensheid in grote nood verkeert, omdat hen goede lucht om te ademen ontbreekt, de voeding niet meer gewaarborgd is, wordt aan jullie getoond, dat Hij, de Al-ene, voor Zijn kinderen een nieuwe wereld heeft voorbereid, een vergeestelijkte Aarde, waaraan jullie en velen scheppend mee werken, namelijk allen, die Ik nu wereldwijd in de liefde onderwijs en zo weer een Herder en Een kudde ontstaat, onder het vaandel van de liefde.

Amen