Your IP 3.238.186.43 @ jesu-christ.us/index.phpzeig=Gotteswort/Weg_naar_Eenheid_via_de_Liefde/05.html&vessel=subMenuDirShow
 
IMPRESSUM
53° 33′ N, 9° 59′ O, DE-HH: 
6:41 h
17:55 h  
Ordner Inhalt bitte siehe unten. Content of Directory: please see below.

Anita Wolf 
Bertha Dudde 
Diverse 
Emanuel Swedenborg 
Gottfried Meyerhofer 
Jakob Lorber 
Johannes Widmann 
Path to unity through love 
Weg naar Eenheid via de Liefde 
Weg zur Einheit durch die Liebe 
| Offenbarungen ->Nur Lese-Modus<- auflisten

EDIT MODE:

 05 html  11.95KB  Weg zur Einheit durch die Liebe... JESUS CHRISTUS offenbarte dem Liebe-Licht-Kreis Nürnberg v. 1991 - 1995 jenes spirituelle Lehrbuch bestehend aus 70 Schulungen     

Les 5

Mijn Liefde straalt in jullie harten. Onderken je gedachten, je twijfel, ook je innerlijk verdriet, onderken ook je zwakten en alles, dat je op deze aarde op je genomen hebt om bij deze levenstocht nader tot het goddelijke liefdeslicht te komen. Ik ben Jezus Christus!

Niettemin is ieder vrij om dit te geloven of niet. De Liefde houdt je aan de hand en leidt je naar dat ene Doel, ongeacht, welke wegen je gaat. Ik ben waarlijk de Macht en de Kracht uit God, de Vader, Zijn Liefde, die mens werd. Tegelijk ben Ik ook jullie broeder, jullie vriend, je ziele-bruidegom. Ik zou jullie zo nabij willen zijn, dat al je gedachten, gevoelens, daden in Mij, de Liefde, rusten. Ik zou jullie zozeer nabij willen zijn, dat niet meer jullie handelen, maar Ik door jullie over de aarde ga!

Welnu, lieve broeders en zusters, deze doelstelling is hoog. Jullie kijken rond op je planeet- aarde, kijken in de ogen van je medemensen. Je ziet daarin nog haat, onvriendelijkheid en liefdeloosheid. Niettemin gaat ieder van deze kinderen, net als jullie, aan Mijn hand terug naar de Vader, terug naar de Volmaaktheid. Sprak Ik niet: “Wordt volkomen, zoals de Vader in de hemel volkomen is?” Ik ging jullie voor op deze weg en de weg was waarlijk niet makkelijk!

Ik leerde Mijn volgelingen de liefde, de deemoed en ze zagen in Mij de toekomstige koning, de heerser van het volk. De teleurstelling was groot, toen de beoogde heerser zijn gang naar Golgatha maakte.

Ieder aards leven, Mijn geliefden, gaat de weg via Golgatha.Wie Mij aan zijn zijde voelt, die draagt zijn Kruis niet alleen, hij gaat niet gebukt onder de zware last, doch buigt dankbaar en in deemoed en klimt de berghelling omhoog, beseffend, dat alle moeilijkheden, die op aarde voorkomen, slechts dienen tot genezing van de ziel en dat dit menselijk hulsel een hulsel van vreugde dient te zijn. Verhard niet onder de last van het Kruis, maar wandel met blij gemoed met Mij door je moeilijkheden. Je hebt tot nu toe ook je last gedragen, maar vanaf nu draagt jij je last in het bewustzijn, dat dit ook het meedragen van het kruis is, dat over de aarde ligt!

Ook als je schuld hebt opgelopen, op het ogenblik, dat je met vreugde leed en smart aanneemt, zeg je JA tegen de last van al je broeders en zusters, die, net als jullie op de terugweg naar de Vader zijn. Samen en verenigd met Mijn kracht, dragen jullie voortaan alles lichter.

Waar zich jullie broeders en zusters ook bevinden, welke religie ze ook omarmen en in hun hart dragen, het zijn toch allemaal je broeders en zusters, want er is slechts Een Vader in de hemel, ongeacht welke naam men Hem geeft. Hij, de Al-ene, bemint Zijn kinderen! Uit deze Liefde heeft Hij Mij gezonden, opdat Ik jullie op aarde zou laten zien, dat de weg, terug naar de Vader, mogelijk is.

Ik was mens, niet alleen in lichamelijk opzicht, maar Ik was ook mens met alle fouten, met alle zwakheden, die Ik, zoals Ik al zei, vrijwillig op me moest nemen, anders had Ik niet kunnen existeren op deze aarde.

Een mensenkind, dat volkomen is, heeft zo’n hoge trilling, dat de aarde het niet langer zou kunnen dragen. Het zou vergeestelijken, het zou weggerukt worden naar God , want zijn leven zou dan meteen worden tot het reine Kind, dat jullie eens allemaal waren.

Zo sprak Ik: “Wordt volkomen, zoals de hemelse Vader volkomen is!” Met andere woorden: Doe alle moeite op weg naar volkomenheid, iedere dag opnieuw! Dat betekent echter ook: Ken jezelf, zeg ja tegen jezelf, zoals je nu nog bent. Pas als je jezelf aanneemt zo, zoals je nu nog bent, dan kun jij je vanuit deze toestand verder ontwikkelen, het Licht tegemoet!

Mensen, die goed voor je zijn, die je naar de mond praten, die je vriendelijk tegemoet treden, helpen je zo het allerminst. Mensen, die je moeilijkheden bezorgen, die zijn jullie testbank . Aan hen kunnen jullie groeien in liefde, aan hen kunnen jullie al je kanten afslijpen tot de edelsteen, die in ieder van jullie helder en duidelijk straalt.

Het menselijke kleed dient een kleed te zijn van vreugde, zeker als je wordt beproefd door persoonlijk leed, wanneer de naaste je tot in het diepst van je ziel pijn doet. Denk dan aan Mij, toen Ik aan het kruis hing! Pas op het moment van vergeving werd ik Een met God, Mijn Vader. Wanneer jullie eens op de heuvel van Golgatha staan, zijn ook jullie Een met God en daarmee ook Een met Mij, Jezus Christus, de Liefde, de eerstgeboren-, eerstgeschouwde Zoon en tegelijk ook Schepper, omdat de Liefde de scheppingskracht is.

De taal van de Hemel is het gevoel in het hart. De taal van de Hemel is niet woorden, daarom kunnen woorden steeds weer worden misverstaan. Wanneer jullie echter leren af te dalen tot in het binnenste van je belevingswereld, dan nemen jullie met het Woord de trilling van het Woord op en een enkel Woord is in staat om een hele wereld voor je te openen. Ik zal jullie daarin scholen, om woorden in hun innerlijke beleving te gaan ontdekken.

Toen Ik op aarde wandelde, wilde Ik niet, dat Mijn woorden zouden worden opgetekend, want het Woord is levend, het directe-Woord is levend onder jullie en het heeft nooit opgehouden om midden tussen jullie te leven, ook bij jullie in je binnenste te kloppen en aan te kloppen tot ook jullie binnentreden in het innerlijke Heiligdom en je luistert naar het kabbelen van de Bron, die in ieder borrelt. Het liefdevolle Woord is echter in jullie afgedekt en wel door meningen en voorstellingen, door weten, dat in talloze incarnaties is opgestapeld, verduisterd ook door scheidingen, die de mens steeds weer tot stand brengt. In God is alles Een, zijn jullie ook Een en is de hele schepping Een!

In God zijn jullie Een met de kleinste steen. Zijn liefdekracht trilt, Zijn Geest straalt door ieder atoom. Zijn Geest is waarlijk in jullie en om jullie, want er is in het geheel niets, dat buiten de Geest-Gods zou kunnen bestaan. Tegelijk is ook in jullie de hele schepping, God, de Vader zelf met Zijn Geest. Wanneer jullie in de belevingswereld duiken, met stenen leren spreken, met bomen, met struiken, met bloemen, ermee leren communiceren, wanneer dieren je vrienden zijn, wanneer natuurwezens zich niet langer voor je hoeven te verbergen, wanneer je de lichte boodschappers van de hemel aanschouwt, dan weten jullie, dat alles, wat je buiten je waarneemt, ook binnen in je is.

Wanneer je aan een steen denkt, dan is deze steen ook binnen in je. Zijn beeld straalt en is pulserend in je, ook in een stuk beton. Want is ook niet in dit stuk materie bewegende energie, liefde? Ingesloten in hem lucht, een licht element, dat omhoog wil streven, uit het menselijke denken, uit de tweespalt. De steen in je hand dient je om tot je inzicht te komen, hij is een werktuig in Gods hand. Horen jullie niet de roep van ieder atoom in je? Het is de roep, die door de hele schepping galmt en die ook jullie oproept, duidelijk in je binnenste te horen is, die luidt: “Kind, kom naar huis!” In deze woorden ligt de innerlijke kwaliteit en oproep om zich te vervolmaken via de Weg. Om weer Een te worden met allen en in alles, waarin de mens nog scheidt.

Liefde verbindt en zij verbindt je met de onopvallende steen aan je voeten. Wanneer jij je gevoel in deze steen legt, dan straalt uit deze steen deze gevoelswaarde terug. Is het liefde, dan straalt je liefde terug, is het een gevoel van onwelgevallen, dan straalt hij ook dat terug.

Ieder gevoel, dat je uitzendt, komt ook weer bij je terug. Ook hiervoor geldt het weer samenbrengen op Een punt in ieder van jullie. In jullie: de Macrokosmos en in het kleinste deeltje idem, want in de Geest is er geen scheiding, alleen Eenheid. Alles in een eenheid in allen!

Verbind je in liefde met elkaar en schenk deze ook aan die naaste, waarmee jij je niet in Eenheid bevindt, schenk hem/haar liefdevolle gedachten en er zal Eenheid tussen jullie komen, ook wanneer de wegen zich scheiden. Dan zijn het toch wegen, waarop een broeder-zusterpaar naar huis wandelt.

Vind de weg terug naar de alles-verbindende-liefde. Waarlijk, veel lichthelpers zijn op dit ogenblik op aarde, die deze liefde brachten en alsmaar weer leerden. Na hen kwamen hen, die deze woorden vasthielden en vaak niet zo weergaven, zoals ze geleerd werden en daardoor ontstonden misverstanden. Dit zal zo lang voorkomen, als jullie de woorden niet met je innerlijk aanvoelen. Toets alles tot je achter en in de woorden de eigenlijke zin ontdekt. Jullie zullen lang zoeken, als je alleen woorden leest. Woorden zijn er genoeg. Duizenden bibliotheken zijn ermee gevuld! Maar leven jullie de Liefde?

Dat wat ik jullie leer, mijn geliefde leerlingen, Mijn vrienden, Mijn broeders en zusters leiden een leven in Eenvoud. Ook in het woord eenvoud ligt al eenheid. Ik leer jullie om het eenvoudige leven in liefde in de daad om te zetten. Nu zijn er honderden mitsen en maren in je gedachten. Niettemin antwoord Ik, dat jij het steeds bent , die onvrede en twist brengt, niet de ander. Zolang de mens het probleem steeds bij de ander zoekt, heeft hij nog niet de weg van Liefde gevonden. Ziet de mens echter in zijn naaste het kind Gods en ziet hij in diens fout ook zijn eigen zwakte, dan leert hij de ander beter te verstaan en door dit beter begrijpen leert hij ook de ander met zijn fouten lief te hebben.

Hoe vaak scheidt de mens nog in gedachten, zelfs al wanneer hij over verschillende religies spreekt? Is het niet steeds de Ene Vader, die Zijn kinderen roept? Zij het in een natuurreligie onder natuurvolken, zij het via andere boodschappers, die her en der op aarde Licht uitzenden, de een wat meer, de ander wat minder. Let wel, er dienen ook verschillende graden van bewustzijn te worden aangesproken. Een zuigeling kan men ook geen les in lezen geven. Als een zuigeling verschijnt de Vader in de natuurreligie. Als volwassen Zoon, resp. Dochter verschijnt Hij in de naaste: Mens, ken jezelf! Werk aan jezelf, opdat je volkomen wordt, zoals Ik, je Vader, volkomen ben! Opdat jullie in je belevingen geschoold worden, verzoek Ik jullie, om deze steen, die je gevonden hebt, die je in je handen gelegd werd, cq in je handen viel, als deel van jezelf te beschouwen. Tracht de scheiding: Hier de mens, daar de steen, op te heffen!

Tracht in het gevoel, in de liefdetrilling, met deze steen in Eenheid te komen. Als je door de natuur gaat en andere stenen aan je voeten liggen, dan dienen jullie in de 2 e week deze liefde-trilling aan Alle stenen te zenden. Neem er de tijd voor. Trek je op een rustige plek terug, en laat, met gesloten ogen, de mineraalwereld innerlijk voorbij glijden van de meest eenvoudige steen tot de blinkenste edelsteen. Beleef, dat ook in jullie alles voorhanden is, in jullie is de geestelijke edelsteen, in jullie is de substantie van het hele mineraalrijk voorhanden, het oneindige geduld van de eeuwig heilige Vader met Zijn gevallen kinderen en met Zijn kinderen, die uitgingen, om op aarde Licht te brengen, maar aan de wereld bleven hangen.

Ontwikkel verder geduld met je naasten, die je ergernis bezorgen, die stenen op je weg leggen, en ontwikkel ook geduld met jezelf! Jullie, die je steen nog niet hebt gevonden, leg dit vertrouwensvol in Mijn hand, ga met Mij over de grond en je steen, je kleine vriend, wordt je getoond.

Alles wat Ik jullie zeg, Mijn geliefden, is absoluut vrij, want het hoogste goed, dat God, de Vader, Zijn kinderen schonk, is de vrije wil. Vandaar, dat er ook licht en duister bestaan, want vrij dienen zijn kinderen voor het Licht, de dienende liefde, de deemoed, te kiezen.

In de Naam van de Vader zegen Ik jullie. Mijn tegenwoordigheid vinden jullie in je innerlijk. Ik ben altijd bij jullie, de Liefde, die ieder kind terug voert naar het Vaderrijk, tot het eens door de Rozenpoort wandelt, begeleid door het Halleluja van alle engelen en zich dan weer in de Eenheid van de Liefde bevindt.

Amen